Bæredygtige værdikæder i nordiske kystsamfund

Project Details

Description

Afhængigheden af havets ressourcer er et fælles historisk vilkår for Nordens kystsamfund. Med tiden er denne afhængighed dog markant ændret, og hænger sammen med at også kystsamfundenes økonomiske, politiske og sociokulturelle sammenhænge har ændret sig markant. Det er stadig færre der arbejder indenfor fiskeri og fiskeindustri, hvorimod ejerskab og rettigheder er koncentreret, og forvaltningssystemerne stadig mere komplekse. Forhold som højere uddannelse, migration, turisme, opdræt og andre dele af ”den blå økonomi”, er med til at transformere kystsamfundenes vilkår og muligheder i andre og nye retninger. Disse retninger er ikke nødvendigvis knyttet direkte til adgangen til selve fiskeressourcen, eller måske er de præcis det, bare i nye og andre sammenhænge? Det er dette projekts formål at opdatere og fremtidssikre en fælles erfaring om den betydning havets ressourcer har for kystsamfundenes værdiskabelse og bæredygtige udvikling i nutidens Norden. Projektet vil indsamle viden og erfaring fra de nordiske lande omkring samspillet mellem fiskeriafhængighed (fiske og bæredygtig kystsamfundsudvikling, dette med fokus på tre faktorer: 1) reguleringssystemerne og deres betydning for udviklingen; 2) nye erhvervsmuligheder i ”den blå økonomi”, samt 3) ungdommens tilknytning og muligheder. Projektet udvikles i samarbejde mellem Grønlands Universitet og en række nordiske forsknings- og udviklingsinstitutioner, som fremadrettet skal give indsigt i processer, dynamikker og sammenhænge der bidrager til udvikling af det Nordiske og internationale samarbejde omkring fiskeriafhængighed og bæredygtig samfundsudvikling.
Short titleNorValue
StatusFinished
Effective start/end date1/08/191/08/23

Keywords

  • Coastal communities
  • Sustainability
  • Resilience
  • Value chains
  • Tourism
  • Fisheries
  • Local communities

Fingerprint

Explore the research topics touched on by this project. These labels are generated based on the underlying awards/grants. Together they form a unique fingerprint.